Privacy

Visit Kanne, onderdeel van Toerisme Kanne, gevestigd aan Avergat 14, B-3770 Kanne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Avergat 14,
B-3770 Kanne
0032 479 447 446

Clementine Cranssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Toerisme Kanne. Zij is te bereiken via info@visitkanne.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Toerisme Kanne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Webadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@visitkanne.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Toerisme Kanne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Koppelingen naar andere websites
De website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Toerisme Kanne zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegeven verstuurd naar andere websites.

Verstrekking van gegevens
Toerisme Kanne zal onder geen enkel beding uw persoonsgegevens verstrekken (verkopen/verhuren/weggeven) aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Toerisme Kanne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toerisme Kanne) tussen zit.

Toerisme Kanne gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen om de website en de info op de website correct en duidelijk aan te bieden aan de bezoeker van de website en zo veilig mogelijk gebruik te maken van de website:
Besturing: Windows, Linux, macOS
Browsers: Google Chrome, Windows Internet Explorer, Safari,
Grafisch: Adobe Photoshop
Software: Microsoft Office, AppleWorks, WeBuilder, jAlbum, FileZilla

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Toerisme Kanne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Reden: voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt.

Adressen: adresgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Reden: voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt.

Emailadressen: emailadressen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Reden: voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt.

Media: mediabestanden (foto’s en films) worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Reden: voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Toerisme Kanne verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een databestand dat een website op de harde schijf van uw computer schrijft wanneer u deze websites bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Toerisme Kanne gebruikt cookies uitsluitend voor het traceren van patronen van gebruikersverkeer van onze websites. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt en worden niet aan persoonlijke gegevens van de gebruiker gekoppeld.
De meeste internet browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser instellingen echter aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of u kunt alle cookies weigeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toerisme Kanne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@visitkanne.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toerisme Kanne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Toerisme Kanne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@visitkanne.be

Wijzigingen
Toerisme Kanne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.